S.No.
Fairs & Festivals Place Vikaram Samwat 2009 2010 2011 2012 2013
1.
Camel Festival Bikaner Paush-Shukla, (14-15) 10-11 Jan 30-31 Dec.2009 18-19 Jan 8-9 Jan. 26-27 Jan.
2.
Nagaur Fair (Ramdeoji Cattle Fair) Nagaur Magh-S, (7-10) 2-5 Feb 22-25 Jan 10-13 Feb. 30Jan.-2 Feb 17-20 Feb.
3.
Desert Festival Jaisalmer Magh-S, (13-15) 7-9 Feb. 28-30 Jan. 16-18 Feb. 5-7 Feb 23-25 Feb.
4.
Beneshwar Fair Beneshwar (Dungarpur Magh-S, (11-15) 6-9 Feb 26-30 Jan 14-18 Feb. 3-7 Feb. 21-25 Feb.
5.
Braj Festival Bharatpur Phalgun-S (11-13) 2-4 Feb. 2-4 Feb 2-4 Feb. 2-4 Feb. 2-4 Feb.
6.
Elephant Festival Jaipur Phalgun-S (15) 10 Mar 28 Feb 19 Mar. 7 Mar. 26 Mar.
7.
Kailadevi Fair Karauli Chaitra-K (12) 28 Mar 12 Mar. 31 Mar. 19 Mar. 7 Apr.
8
Gangaur Festival Jaipur Chaitra-S (3-4) 29-30 Mar 18-19 Mar. 6-7 Apr. 25-26 Mar 13-14 Apr.
9.
Mewar Festival Udaipur Chaitra-S (3-5) 29-31 Mar 18-20 Mar 6-8 Apr. 25-27 Mar 13-15 Apr.
10
Mahaveerji Fair Mahaveerji Chaitra-S (9-15) 3-9 Apr. 24-30 Mar 12-18 Apr 1-6 Apr. 20-25 Apr.
11.
Summer Festival Mount Abu Vaishakha(13-Budh Purnima) 7-9 May 26-28 May 15-17 May 4-6 May 23-25 May
12.
Teej Festival Jaipur Shravan-S (3-4) 24-25 July 12-13 Aug 2-3 Aug. 22-23 July 9-10 Aug.
13.
Kajli Teej Bundi Bhadra-K (2-3) 8-9 Aug. 26-27 Aug. 15-16 Aug 4 Aug. 22-23 Aug.
14.
Dussehra Festival Kota Asvinan-S (8-10) 26-28 Sept. 15-17 Oct. 4-6 Oct. 22-24 Oct. 12-14 Oct.
15.
Marwar Festival Jodhpur Asvinan-S (14-15) 3-4 Oct 21-22 Oct. 10-11 Oct. 28-29 Oct. 17-18 Oct.
16.
Pushkar Fair Pushkar (Ajmer) Kartik-S (7-15) 25 Oct.-2 Nov. 13-21 Nov. 2-10 Nov. 20-28 Nov. 9-17 Nov
17.
Chandrabhaga Fair Jhalawa Kartik-S 14 Magh-K- 1-3 Nov. 20-22 Nov. 9-11 Nov. 27-29 Nov. 16-18 Nov.